Artikel 12 – Betaling

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Betaling via de website kan via IDEAL /Pay Pal . Op de markten is de mogelijkheid tot het betalen per...

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten Als plaats van levering geldt het adres dat de consument...

Artikel 10 – Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst. Baby Garage is een winkel in nieuwe en gebruikte artikelen. Op de nieuwe artikelen gelden de normale voorwaarde in de daarvoor geldende redelijkheid. Voor de gebruikte artikelen kan men geen...

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of...