1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Zakelijke afnemer; de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 4. Klant: Consument en Zakelijke afnemer gezamenlijk;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer gehanteerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, tot
  en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
  technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Dag: Kalenderdag;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.